Top Banner Portlet

Πώς θα γίνεις ιδιοκτήτης

Πώς θα γίνεις ιδιοκτήτης

Η χορήγηση ιδιότητας ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων γίνεται από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος (ΦΕΕ) η οποία έχει την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών και τον έλεγχο όσων εμπλέκονται σε αυτές (ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές, αναβάτες).

 

Για να αποκτήσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων και να του χορηγηθούν διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας χρειάζεται να υποβάλλει στην Επιτροπή Φιλίππου Πνεύματος (ΕΦΠ) της ΦΕΕ τα παρακάτω:

 1. Aίτηση του υποψηφίου ιδιοκτήτη με τα στοιχεία του (έντυπο της ΦΕΕ) συνοδευόμενη από το βιογραφικό του.
 2. Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την οικονομική του επάρκεια (τα στοιχεία αυτά παραμένουν εμπιστευτικά).
 3. Συστατική επιστολή τριών εν ενεργεία ιδιοκτητών, είτε ενός εκ των αναγνωρισμένων φορέων ιδιοκτησίας του εσωτερικού.
 4. Δήλωση αποδοχής του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Ιπποδρομιακών Διατάξεων (έντυπο της ΦΕΕ).
 5. Ποινικό μητρώο τύπου Α (δικαστικής χρήσεως).
 6. Τα ανωτέρω συνοδεύονται από εφ’ άπαξ καταβολή τέλους εξετάσεως φακέλου υποψηφίου ιδιοκτήτη εκατό (100) ευρώ.

 

Αν ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα ιδιοκτήτη, η οποία έχει χορηγηθεί από αντίστοιχη ιπποδρομική αρχή του εξωτερικού, η αίτηση γίνεται δεκτή χωρίς την υποβολή των απαιτουμένων εγγράφων 2 και 3.

Σε περίπτωση εγκρίσεως της αιτήσεως, ο νέος ιδιοκτήτης καταβάλει (εφ’ άπαξ) το τέλος χορηγήσεως διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας, που ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ, και καταχωρείται στο Μητρώο Ιδιοκτητών της Φιλίππου Ενώσεως.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία τους μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε δρόμωνες ίππους, θεωρούνται ερασιτέχνες και φορολογούνται αυτοτελώς, με φορολογικό συντελεστή ύψους 15% επί του ποσού εκάστου επάθλου και δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων/βιβλίων.

Εναλλακτικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται ο διαδεδομένος θεσμός του Συνεταιρισμού  το οποίο  αποτελεί μία καινούργια μορφή ιδιοκτησίας δρομώνων ίππων και δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις των αλόγων και του αθλήματος να έχουν μερίδιο ιδιοκτησίας σε ένα άλογο, και να μοιράζονται τη χαρά του αγωνίσματος χωρίς να επιβαρύνονται με μεγάλο κόστος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού:

 • Στο Συνεταιρισμό   μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 10 φυσικά πρόσωπα.
 • Η ονομασία του εκάστοτε Συνεταιρισμού  αποφασίζεται από τα μέλη του.
 • Για κάθε ίππο αντιστοιχεί ένα συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη.
 • Ο  Συνεταιρισμός  λειτουργεί ως ο ιδιοκτήτης του ίππου και όλα τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομά του.
 • Τα τέλη και δικαιώματα της Φιλίππου Ενώσεως για την ταξινόμηση του ίππου και την εγγραφή του ιδιοκτήτη στο Μητρώο Ιδιοκτητών καταβάλλονται από το Συνεταιρισμό .
 • Κάθε μέλος επιλέγει το ποσοστό συμμετοχής του στο Συνεταιρισμό . Τα ποσοστά αλλάζουν/μεταβιβάζονται με απόφαση των μελών.
 • Τα μέλη του Συνεταιρισμού  ορίζουν τον Διαχειριστή (administrator) ως εκπρόσωπό τους, ο οποίος μπορεί να είναι ένα από τα μέλη.
 • Σε περίπτωση που ως Διαχειριστής ορισθεί ο Προπονητής του ίππου, ορίζεται υποχρεωτικά και ένα μέλος ως εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού  έναντι του ελληνικού Jockey Club και του Φορέα Ιπποδρομιών (ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.).
 • Ο Διαχειριστής έχει πλήρη εξουσία διαχείρισης του Ίππου και εκπροσωπεί τα μέλη με βάση το καταστατικό του κάθε Συνεταιρισμού .

Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ανωτέρω καταβάλλονται από το Συνεταιρισμό  και όχι από καθένα ξεχωριστά από τα μέλη του Συνεταιρισμού, ενώ το καθεστώς του ερασιτέχνη ιδιοκτήτη ισχύει και για το Συνεταιρισμό  εφόσον το κάθε μέλος έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία τους μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε δρόμωνες ίππους.

Κατά τα λοιπά, οι κατωτέρω ενότητες ισχύουν κανονικά και για τον θεσμό του Συνεταιρισμού .

Στο τέλος του κειμένου παρατίθεται πρότυπο συμφωνητικό συνιδιοκτησίας (syndication) ίππων, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μελών του εκάστοτε syndicate.

 

ΑΓΟΡΑ ΙΠΠΟΥ

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να αγοράσει κανείς άλογο με σκοπό να τρέξει στις ιπποδρομίες:

 1. Ιδιωτικά.
 2. Μέσω πράκτορα (bloodstock agent).
 3. Μέσω δημοπρασιών (auctions).
 4. Μέσω ιπποδρομιών «αξίωσης», όπως λέγονται οι ιπποδρομίες όπου τα άλογα που συμμετέχουν είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει είτε ένα πουλάρι έξι μηνών, είτε ένα μονοετές, προκειμένου η εκπαίδευσή του να γίνει με τα στάνταρ του προπονητή που εμπιστεύεται, είτε όμως και ένα ήδη έμπειρο ίππο που έχει ήδη δώσει κάποια δείγματα της αξίας του και είναι σε θέση να μπει στις ιπποδρομίες πιο γρήγορα.

 

ΧΡΩΜΑΤΑ

Η επιλογή χρωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια της διαδικασίας για την ιδιοκτησία δρομώνων ίππων. Υπάρχουν 18 βασικά χρώματα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με 27 διαφορετικούς συνδυασμούς στις μπλούζες (jackets) και 9 διαφορετικούς σχεδιασμούς στα καπέλα (caps).

«Χρώματα» του ιδιοκτήτη είναι το σχέδιο και τα χρώματα που έχει η μπλούζα, τα μανίκια και το πηλίκιο που θα φορά ο τζόκεϊ που ιππεύει τα άλογά του. Αυτά είναι μοναδικά για τον κάθε ιδιοκτήτη και είναι τα ίδια για όλα τα άλογά του. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει από τα προκαθορισμένα χρώματα και σχέδια που επιτρέπονται, εφόσον δεν τα έχει ήδη άλλος ιδιοκτήτης.

Η απόκτηση χρωμάτων προϋποθέτει την απόκτηση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων. Μετά το πέρας της επιλογής χρωμάτων, η ΦΕΕ προχωράει στην επίσημη γραπτή περιγραφή των επιλεχθέντων χρωμάτων.

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, έναν αδειοδοτημένο από τη ΦΕΕ προπονητή για να αναλάβει την εκγύμναση του ίππου του. Ο προπονητής αναλαμβάνει τη φροντίδα, την προπόνηση και τη συμμετοχή του ίππου στις ιπποδρομίες. Αμείβεται με μηνιαία τροφεία που καθορίζονται συνήθως με ιδιωτικό συμφωνητικό. Συνήθως σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διατροφής, ο σταβλισμός, οι αμοιβές των σταβλιτών και των γυμναστών, το πετάλωμα και η αμοιβή του προπονητή.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΟΓΟΥ

Η ασφάλιση του αλόγου δεν είναι υποχρεωτική και η τελική απόφαση είναι του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΟΓΟΥ

Η ονοματοδοσία του αλόγου αποτελεί προσωπική επιλογή του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, στα άλογα που έχουν ήδη ονοματοδοτηθεί, όπως τα περισσότερα προϊόντα της δημοπρασίας, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος μετά τη συμμετοχή του αλόγου σε ιπποδρομίες, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η ονοματοδοσία του αλόγου γίνεται μέσω της ΦΕΕ, η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του Ελληνικού Βιβλίου Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής (Stud Book).

Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να τηρούνται κατά την επιλογή των ονομάτων:

Το όνομα πρέπει να αποτελείται όχι από περισσότερους των δεκαοκτώ χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων.

Το όνομα δεν πρέπει να είναι προσβλητικό, άσεμνο ή να ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ή να προσομοιάζει σε όνομα ήδη εγγεγραμμένου δρόμωνος ίππου.

Το όνομα κάθε δημόσιου προσώπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με γραπτή άδεια του ιδίου.

Ονόματα προϊόντων ή επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη γραπτή άδεια της εμπλεκόμενης εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων ταινιών ή τραγουδιών).

Ονόματα νικητών σημαντικών ιπποδρομιών διεθνώς είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Ονόματα άλλων αλόγων είναι προστατευμένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Για δημοπρασίες καθαρόαιμων ίππων, δες περισσότερα εδώ:

http://www.tattersalls.com/

http://www.goffs.com/

http://www.arqana.com/

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε:

 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.

Γιώτα Κοτταρά τηλ. 6975888026 email: p.kottara@horseraces.gr

 

 

Επικοινωνία με τη ΦΕΕ:

Βασίλης Δημητρούλης τηλ. 2299081335

 

 

Streaming-Sharing Portlet

Page Bottom Content Portlet