Top Banner Portlet

Data Protection

Προστασία Δεδομένων

25/05/2018

 

Η Ιπποδρομίες δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο αποφεύγοντας την εσφαλμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Ποιοι Είμαστε

Η Ιπποδρομίες Α.Ε., 100% θυγατρική εταιρεία  της ΟΠΑΠ Α.Ε., μετά την πλήρωση των αιρέσεων που προβλέπονται στην από 24.04.2015 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ και του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης μετά των παραρτημάτων της από την Ελληνική Βουλή, απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής επίγειου και διαδικτυακού αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 και για 5 χρόνια αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Ιπποδρομίες Α.Ε, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Αθηνών 112, Ταχ. Κώδικας 104 42, Αθήνα, Ελλάδα, email: dpo@opap.gr

 

Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από εσάς, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία νομίμως αποκτούμε όχι μόνο από εσάς αλλά από άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Η εκτέλεση μιας σύμβασης
 • Η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • Η επιδίωξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας ή τρίτων
 • Η συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών (π.χ. στο πλαίσιο δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) πρέπει να χορηγείται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παικτών σε περίπτωση καταβολής κερδών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές στόχος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η καταβολή των κερδών στον παίκτη, έκδοση βεβαίωσης κέρδους εφόσον ζητηθεί, η συμμόρφωσή με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας (όπως οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις φορολογικές διατάξεις και από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά τυχερών παιχνιδιών), καθώς και η επιδίωξη έννομων συμφερόντων μας όπως η αποτροπή απάτης.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανώνυμα, εάν αυτό είναι εφικτό. Για να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Τα τρίτα μέρη που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με Συμφωνητικά Επεξεργασίας Δεδομένων, τα οποία θα επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις. Ο βαθμός στον οποίο τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμβάσεων με αυτά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο εξωτερικό μόνο εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που η εν λόγω νομοθεσία δεν παρέχει αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα δύνανται να διαβιβασθούν στη χώρα μόνο εάν η διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται νόμιμη βάση της επεξεργασίας τους.

 

Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων , μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων . Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα , τα οποία μας έχετε παράσχει , σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα υποβάλλοντας αίτημα χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο.

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Page Bottom Portlet